KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçekveya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

ifade etmektedir. İşbu Aydınlatma metni 6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve KVKK’nun onuncu maddesinde belirtilen kapsam dahilinde sizleri bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla “İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi” tarafından hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Hukuki Sebepleri

Veri sorumlusu olarak kurumumuz tarafınızca paylaşılan kişisel verileri hizmetlerimizi sunabilmek ve sürdürebilmek, hizmet kapsamını genişletebilmek, hizmet kalitesini artırabilmek, memnuniyeti ölçmek ve üst seviyeye taşımak, kullanıcıların isteklerini anlayabilmek, kullanıcılar tarafından paylaşılan iletişim kanalları üzerinden bilgilendirme, yardım veya pazarlama amaçlı irtibat kurabilmek, kullanıcıların ödeme işlemlerini yapabilmesine imkân sağlamak, fatura kesim işlemleri sağlamak, veri tabanı oluşturarak istatistiki işlemler yapmak ve istatistiki bilgiler üretmek ve gerekli durumlarda anlamlı sonuçlar çıkarmak için ilgili kişilerle paylaşmak, 3.şahıslardan veri sorumlusu adına/için operasyonlarda bulunmalarını sağlamak amacıyla işleyecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz hukuka uygun kişisel verileri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi

Veri sorumlusu ile paylaştığınız kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle internet siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya platformları, çağrı merkezi, yazılı formlar ve postalar gibi çeşitli vasıtalar aracılığıyla yazılı, sözlü veya elektronik olarak toplanmaktadır. Veri sorumlusu tarafından temin edilen ve toplanan veriler yetkisi olmayan kişiler tarafından ulaşılmaması, değiştirilememesi, kaybolmaması, zarar görmemesi veya silinmemesi için veri sorumlusunun güvenlik adına aldığı tedbirler bağlamıyla korunmaktadır. Kişisel veriler, ilgili mevzuatlar tarafından öngörülen süre veya öngörülemeyen işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süreden sonra veriler silinerek, yok edilerek veya anonimleştirilerek veri sorumlusunun veri akışından çıkarılacaktır.

Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri KVKK’nın 11.maddesi gereği aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme   

Veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarla ilgili taleplerini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle veri işleyene iletebilir.

×